Informace o zpracování osobních údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.krbynej.cz.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KrbyNej s.r.o. se sídlem Kladská 970/69, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČ: 28823087, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29624 (dále jen „správce“).

V případě dotazů, podnětů či při uplatnění svých práv využijte e-mailové adresy krbynej@gmail.com nebo nás kontaktujte písemně na adrese správce.

Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme legitimní důvody a jednoznačné zákonné oprávnění, a pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu, za nímž jste nám je poskytli. V obvyklých případech půjde o zpracování osobních údajů, které:

 • je nutné k plnění uzavřené smlouvy nebo pro její uzavření;
 • probíhá na základě našeho oprávněného zájmu;
 • se děje na základě souhlasu, který jste nám udělili; nebo
 • je vyžadováno pro splnění naší zákonné povinnosti (ve výjimečných případech).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webové stránky www.krbynej.cz jsou zpracovávány protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Zpracování těchto protokolových souborů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu. Zpracováváme následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.krbynej.cz navštívil;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním poptávek, dotazů či jiných požadavků

Pro zodpovězení dotazů, vyřízení poptávek a požadavků adresovaných správci budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která požadavek vznesla.

Prostřednictvím webového formuláře zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, jsou 3 roky, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce).

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, jelikož bez jejich znalosti bychom nebyli schopni požadavek vyřídit. Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.

Komu vaše osobní údaje můžeme předat?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb (např. zajišťující chod našich webových stránek), a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též subjektům, které nám marketingové služby poskytují.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webových stránek.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto informací o zpracování osobních údajů.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, náleží při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje zpracováváme;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, uplatnit písemně či e-mailem u správce osobních údajů.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.